MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565

 1. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
 2. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
 3. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ไตรมาส 2

ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 2 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566

 1. ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
 2. ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 3. ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 2 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566

 1. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
 2. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
 3. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 2 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 ดังนี้

 1. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
 2. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
 3. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน