ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนย์ 12 ที่นั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

UTC+00:000_JJuly_C+00001688521440WedAM_WedAMUTCE_July+0000RJulAMUTC

Loading...