ประวัติโรงพยาบาล

การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล

  • ปี พ.ศ. 2535 เปิดดำเนินการเมื่อเดือน เมษายน ขนาด 10 เตียง มีพื้นที่ 26 ไร่
  • ปี พ.ศ. 2539 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาลนายูง ได้เปิดบริการด้านสาธารณสุขด้วยความเข้มแข็งเอาใจใส่และมุ่งมั่น พัฒนาให้สถานพยาบาลมีระบบ และขบวนการสำหรับการให้บริการและดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ